Yoshiaki Uchida's Page.


Tohoku Knot Seminar 2005 in Akita


Tohoku Knot Seminar 2003 in Yamagata

My papers